630 043 229

entradesCompra les teves entrades ara

  • Aprofita Les nostres ofertes

Normativa del parc. Reglament de règim intern.

USUARIS DEL PARC:

L'entrada a les instal·lacions està subjecta a l'aforament

No s’admetrà l’entrada d’animals de companyia al parc.

L’usuari que vé al parc a gaudir del seu temps de lleure haurà de complir les normes de correcta utilització de les instal.lacions, així com atendre les instruccions que se li donen o puguin donar a través dels cartells indicadors, megafonia i, sobretot, a través dels monitors i socorristes que vetllen per la seva seguretat i la dels altres.

A partir de 14 anys ja es pot accedir sol al parc. Els menors de 14 anys hauran d’estar vigilats, en tot moment, per les persones responsables de la seva custòdia.

Vigili els riscos del sol, utilitzi cremes solars abans i durant la seva estància.

A les línies d’espera s’haurà de respectar el torn i no es permetrà guardar lloc a altres persones.

Cada instal.lació està pensada per fer un ús particular, pel que només complint les normes d’utilització queda garantida la total seguretat dels usuaris. Són les infraccions d’aquestes normes, que comporten una inadequada utilització de les instal.lacions, les que fan insegura l’activitat desenvolupada al parc aquàtic.
De manera contrària, una correcta utilització de les instal.lacions,(que passa pel compliment de les normes senyalitzades i de les indicacions del personal especialitzat del parc) garanteix a tota hora la seguretat de l’usuari.

De manera contrària, una correcta utilització de les instal·lacions (que passa pel compliment de les normes senyalitzades i de les indicacions del personal especialitzat del parc) garanteix a tota hora la seguretat de l'usuari.

Per a l’ús de les instal.lacions, a més de complir les normes generals i les específiques de cada una d’elles, l’usuari haurà d’estar en condicions físico-psíquiques normals. Cal tenir en compte aquestes condicions perquè en la majoria dels casos la seva discapacitat no podrà ser detectada pel monitor de servei. Cal un estat de salut normal per fer ús de les atraccions. Les persones amb problemes d'esquena, cor, mareigs i dones embarassades no poden fer ús de les atraccions. Les dones embarassades no poden fer ús de les següents: Kamikaces, Speed Furious, Hurricanes, Storm i Riu Salvatge. També es recomana no fer servir: Water Mountain, Water Rapid i Water Gegant. 

Tampoc poden fer us de les instal·lacions aquàtiques aquells que pateixin malalties que puguin propagar-se en contacte amb l’aigua.

Està totalment prohibit el busseig a les piscines.

A més de les normes d’ús de les instal.lacions, l’usuari haurà de respectar la resta d’indicacions distribuïdes pel parc, les quals, a més de garantir la seguretat, estan dirigides a mantenir el necessari ordre i higiene a l’interior del parc.

En particular és necessari respectar les següents normes:
Les gandules i hamaques només poden ser utilitzades als llocs apropiats per a això (solàriums de les piscines), estant prohibit el seu trasllat a altres zones.
No està permès jugar a pilota en cap de les seves formes, ni jugar amb objectes llancívols, cèrcols, etc.
El pic-nic només pot ser practicat a les zones especialment disposades i indicades per a això. No en zones limítrofes.
El parc disposa de l’equipament musical necessari per fer agradable l’estada al recinte, per la qual cosa no es permet fer ús d’equips musicals particulars que poguessin molestar un altre usuari si no és amb l’ús d’auriculars.
Cap usuari no podrà interrompre l’activitat de vigilància del personal especialitzat del parc, per la seguretat de tots.

És imprescindible que, per a la seguretat de tots, no es distregui l'activitat vigilant del personal del parc.

Els tiquets d’entrada, passis i cupons promocionals són personals i intransferibles, no poden ser revenuts ni endossats. Hauran de conservar-se durant tota la estada a les instal·lacions del Parc Aquàtic i mostrar-se al personal, si fos requerit.

No s’admetran trencats, esmenats, fotocopiats ni deteriorats.

Una vegada dins el recinte no es permetrà  sortir i després tornar a entrar. En el cas de sortir, si es vol tornar a entrar s’haurà d’adquirir una altra entrada a les taquilles del parc.

La tarifa de preus d’entrada esta regulada per l’alçada i no per l’edat, ja que l’ús de les instal·lacions també està regulada per aquesta.

No es tornaran els diners de l’entrada per raons climatològiques, talls elèctrics o qualsevol altre motiu aliè a l’empresa.

La direcció del parc, que es reserva el dret d’admissió, podrà també, si la conducta d’un o diversos usuaris no és la correcta, procedir a la seva expulsió del recinte del parc. En aquest cas, l’usuari no tindrà dret a devolució de cap quantitat que hagués pagat en concepte d’entrada o de qualsevol servei dels que es deixen a l’interior del parc.
En aquests casos, la Direcció del parc es reserva el dret d’interposar les accions legals que poguessin donar lloc els fets esdevinguts.


NORMES DE CARACTER GENERAL

Algunes zones i instal·lacions del Parc Aquàtic es troben vídeo vigilades.

Queda prohibit fumar a les oficines, àrees infantil i familiar, interior d’instal·lacions, restaurants i cues de totes les atraccions.

No està permès el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

La majoria d’atraccions de Water World tenen components mecànics i elèctrics per la qual cosa estan subjectes a manteniment o avaria.
En un o altre cas, l’empresa podrà tenir una o diverses atraccions fora d’utilització no assumint en el seu cas cap responsabilitat davant l’usuari. No donarà dret a devolució ni total ni parcial del import de l’entrada si una o diverses atraccions estan fora de servei.
Tampoc l’usuari no tindrà dret a cap devolució de l’import si una vegada a l’interior del parc es prengués la decisió de tancar les instal.lacions o fins i tot el recinte degut a inclemències meteorològiques.
El director del parc podrà decidir el desallotjament del recinte per motius de seguretat en cas de sinistre o avaria greu o amenaça d’explosiu o d’un altre tipus. Com en els casos anteriors, l’usuari no podrà exigir la devolució de cap import.

Queda prohibit incorporar-se a qualsevol recorregut fora de la plataforma de sortida.
Per motius de seguretat està prohibit utilitzar les atraccions amb ulleres, penjolls, polseres, rellotges, cadenes, arracades grans o qualsevol element que pugui comportar un risc per a la seguretat de l'usuari. Aquests elements poden també malmetre l'estructura de les mateixes atraccions.

Las persones que no sàpiguen nedar és obligatori l’ús de dispositius que afavoreixin la flotabilitat (armilles salvavides homologades).
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany, per a l’ús de les atraccions.

Els informem que l'aigua de totes les piscines i atraccions és tractada amb clor (hipoclorit de sodi 15%) i salfumant (àcid clorhídric 25%), així com que s'usa el producte LPH (desengrassant líquid) per neteja de les atraccions.

Obligació de notificar accidents, robatoris, pèrdues d´objectes, etc. Tots els clients usuaris estan obligats a comunicar qualsevol incident que hagi tingut lloc mentre utilitzava alguna de les instalacions.


A continuació es descriuen les normes d’utilització de cadascuna de les atraccions del parc i les instruccions per a l’ús dels serveis complementaris. El compliment d’aquestes normes garanteix a l’usuari una utilització correcta de la instal.lació.


NORMES D'ÚS:

WATER GEGANT- WATER RAPID

No es permet fer-ne ús a menors de 120 cm d’alçada.
L’usuari ha de guardar sempre una distància mínima de 30 metres respecte l’usuari anterior abans de llançar-se des de la rampa de sortida, atenent la indicació del monitor allà situat.
No està permès a l’usuari detenir-se voluntàriament durant el recorregut, ni posar-se dempeus o sortir de la instal.lació en un punt intermedi del recorregut.
Una vegada a la piscina de recepció, l’usuari es disposarà a sortir l’abans possible i atendre les indicacions del socorrista allà situat.
Està totalment prohibit llançar-se dos o més usuaris alhora, així com portar un nen petit en braços. Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.


WATER PETIT

No es permet fer-ne ús a menors de 80 cm d’alçada.
L’usuari ha de guardar sempre una distància mínima de 30 metres respecte l’usuari anterior abans de llançar-se des de la rampa de sortida, atenent la indicació del monitor allà situat.
No està permès a l’usuari detenir-se voluntàriament durant el recorregut, ni posar-se dempeus o sortir de la instal.lació en un punt intermedi del recorregut.
Una vegada a la piscina de recepció, l’usuari es disposarà a sortir l’abans possible i atendre les indicacions del socorrista allà situat.
Està totalment prohibit llançar-se dos o més usuaris alhora, així com portar un nen petit en braços. Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.


KAMIKACES - SPEED FURIOUS

No es permet fer-ne ús a menors de 120 cm d’alçada.
No es permet baixar de cap ni en posició dreta. S’ha de baixar necessàriament tombat d’esquenes i amb les mans al clatell de manera que els braços li protegeixin el cap.
No està permès baixar abans que l’usuari anterior hagi abandonat la pileta d’arribada. Per aquest motiu seguirem en tot moment les indicacions del monitor allà situat.
A l’arribada, s’ha d’abandonar ràpidament la pileta pel lateral que li correspongui sense creuar la trajectòria de la possible arribada d’un altre usuari.
La cua d’accés a la rampa de sortida s’ha de guardar fora de l’escala.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.

No recomanable l'ús per a persones que pesin més de 110kg.

HURRICANES

No es permetrà que facin ús d'aquestes instal·lacions els clients-usuaris d'estatura inferior a 1.20 metres. El descens es fa amb pneumàtics dobles i s'aconsegueixen importants acceleracions i velocitats punta. És un descens molt ràpid. Ha de seguir en tot moment les indicacions dels monitors i dels panells informatius. L'usuari de major pes haurà d'estar assegut en la posició davantera del neumàtic. L'usuari no podrà començar el recorregut mentre el client anterior no hagi arribat al final. Un cop allà, s'ha de desallotjar l'atracció el més ràpidament possible i es lliurarà el pneumàtic al primer de la cua. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí. No recomanable l'ús per a persones que pesin més de 110 kg.


STORM

No es permet fer-ne ús a menors de 120 cm d’alçada, i no és aconsellable per a persones de més de 50 anys, persones amb problemes cardíacs, dones embarassades, i persones sota els efectes d’alcohol o drogues.
Només podran utilitzar aquesta atracció persones que sàpiguen nedar.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.
Només es permet utilitzar l’atracció una persona alhora, i baixar quan l’usuari anterior hagi abandonat la pileta d’arribada.
No es permet baixar de cap ni en posició dreta. S’ha de baixar necessàriament tombat d’esquenes i amb les mans al clatell de manera que els braços li protegeixin el cap.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.


WATER PISTES - SPEED SLIDES

Està totalment prohibit que l’usuari descendeixi per la pista en posició dreta, així com que s’aixequi en qualsevol punt del recorregut.
Cada usuari ocupa una pista i mai dos o més usuaris han de baixar alhora per una mateixa pista. Tampoc no està permès passar d’una pista a una altra diferent de la que es va iniciar el descens durant el recorregut.
Cap usuari no iniciarà la sortida fins que la pista estigui buida i mai abans de la indicació del monitor de sortida.
En arribar a la piscina de recepció l’usuari abandonarà la piscina amb rapidesa. Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.


RIU SALVATGE

No s’iniciarà el descens fins que ho indiqui el monitor de sortida.
Està prohibit baixar de cap.
No està permès als nens utilitzar cap tipus de flotador. A causa del remolí pot perdre’l pel camí provocant la inseguretat de l’usuari.
A l’arribada, s’ha d’abandonar l’abans possible la pileta de recepció.
No es permet romandre en les piletes intermèdies més del temps necessari ni interrompre el trajecte en qualsevol punt intermedi del recorregut del riu. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí.

LLAC INFANTIL

El laberint i atraccions del llac infantil estan pensats per als petits.
Està prohibit que persones adultes utilitzin aquestes instal.lacions. Només està permesa la presència d’adults que estiguin a cura dels nens que les fan servir.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.
Està totalment prohibit el busseig a la piscina.

KIDDIE ISLAND - KIDS WATER WORLD

Aquestes atraccions interactives infantils estan pensades per als petits.
Està prohibit que persones adultes utilitzin aquestes instal.lacions. Només està permesa la presència d’adults que estiguin a cura dels nens que les utilitzen.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.
Està totalment prohibit el busseig a la piscina.

WATER MOUNTAIN

No es permet fer-ne ús a menors de 80 cm d’alçada.
En aquesta atracció el descens està previst que s’efectuï en una barca de dues places, de manera que les dues persones estan posicionades una darrere de l’altra.
El monitor encarregat de l’atracció podrà exigir l’ordre d’ocupació de la barca a raó del pes de cadascun dels dos usuaris.
Una vegada iniciat el descens no podrà abandonar-se la barca sota cap concepte fins la seva arribada al final del recorregut. Una vegada allà s’haurà d’abandonar la barca l’abans possible.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí fins una hora abans del tancament del parc. Per raons operatives l’accés a la cua pot tancar-se amb anterioritat.

X-TREME MOUNTAIN

No es permet fer-ne ús a menors de 1,10 m d'alçada.
En aquesta atracció el descens està previst que s’efectuï en una barca de dues places, de manera que les dues persones estan posicionades una darrere de l’altra.
El monitor encarregat de l’atracció podrà exigir l’ordre d’ocupació de la barca a raó del pes de cadascun dels dos usuaris.
Una vegada iniciat el descens no podrà abandonar-se la barca sota cap concepte fins la seva arribada al final del recorregut. Una vegada allà s’haurà d’abandonar la barca l’abans possible seguint les instruccions del monitor. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí fins una hora abans del tancament del parc. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí fins una hora abans del tancament del parc. Per raons operatives l’accés a la cua pot tancar-se amb anterioritat.

RAFTING RIVER

En aquesta atracció el descens s’ha d’efectuar en una barca de quatre usuaris.
Una vegada iniciat el descens, sota cap concepte no pot abandonar-se la barca fins a arribar al final del recorregut a la piscina de recepció. Una vegada allà ha d’abandonar-se la barca amb rapidesa, així com sortir de la piscina pel lloc habilitat per a això.
Tant en la cua d’espera i sortida, així com en l’arribada se seguiran a tota hora les instruccions senyalitzades o indicades pel monitor.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí fins una hora abans del tancament del parc. Per raons operatives l’accés a la cua pot tancar-se amb anterioritat.

LLAC RELAX- PISCINES LA CALMA- PISCINA D’ONADES

En qualsevol de les piscines del parc està prohibit tirar-se de cap. L’usuari ha d’accedir a la piscina per les escales disposades per a això.
En tot moment l’usuari haurà de seguir les instruccions indicades pel monitor.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.

Les onades de la Piscina d’Onades s’iniciaran a partir de les 11h. El mecanisme generador d’onades funciona automàticament i produeix onades durant 10 minuts per després descansar durant 20 minuts. I Així durant tot el dia .
De 14 h a 15 h el mecanisme generador d’onades romandrà tancat per raons operatives.
Les onades finalitzaran una hora abans del tancament del parc.

Està totalment prohibit el busseig a les piscines

FAMILY LAGOON

En qualsevol de les piscines del parc està prohibit tirar-se de cap. L’usuari ha d’accedir a la piscina per les escales disposades per a això.

En tot moment l’usuari haurà de seguir les instruccions indicades pel monitor.
Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany.
Està totalment prohibit el busseig a la piscina.

GANDULES I HAMAQUES

En els solàriums de la Piscina d'Ones, Llac Relax, al Kiddie Island i al Family Lagoon Hi ha disposades les hamaques i gandules. Són de lloguer.
Un empleat del parc passarà a cobrar el preu del lloguer establert i exposat a taquilles, la qual cosa donarà dret a l’usuari al seu ús durant la jornada.
Les hamaques i gandules no poden desplaçar-se de l’àrea en la qual estan situades.

PIC-NIC

Al parc hi ha àrees de pic-nic degudament senyalitzades. En elles hi ha taules de lliure ús per part dels usuaris. Cada taula té cabuda per a sis persones.
Els usuaris estan obligats a no ocupar més taules de les necessàries ni més temps del necessari i a recollir totes les deixalles que poguessin produir, llançant-los als cubs d’escombraries disposats a l’efecte.

En cas de produir-se qualsevol trencadissa de vidre o cristall, els usuaris han d’avisar el nostre personal de neteja que s’encarregarà especialment de netejar-ho.
El pic-nic no pot ser practicat fora de l’àrea especialment senyalitzada.

SERVEI MÈDIC

L’usuari té dret a fer servir els serveis mèdics del parc si es lesiona a l’interior del mateix o tingués necessitat imprevista d’assistència.
Els serveis mèdics del parc són els previstos per Decret 103/ 1988 dictat per la Generalitat de Catalunya sobre la regulació del funcionament de parcs aquàtics i les seves modificacions que posteriorment poguessin produir-se. Per tant, són serveis mèdics apropiats per prestar primers auxilis.
Si la gravetat del cas el requereix, el malalt serà traslladat a un centre assistencial apropiat de lliure elecció, per la direcció del parc, amb total indemnitat econòmica per a l’usuari.

El Servei Mèdic a disposició dels nostres clients, emetrà un certificat-informe amb totes les dades i detalls pertinents, que servirà com a pre-diagnòstic de primers auxilis i també com a requisit indispensable per poder beneficiar-se de les possibles indemnitzacions a què hom pot tenir dret. A aquests efectes als informes, que seran degudament legalitzats per una ECA en finalitzar la temporada, s´hi anotaran tots els serveis de primers auxilis que s´efectuin en la nostra infermeria I el client-usuari afectat podrà sol·licitar per les comprovacions que cregui necessaries, en qualsevol moment.

PÀRQUING

El Parc Aquàtic disposa d’una zona d’aparcament gratuït però no vigilat, per als clients durant tota la jornada, sense que això suposi contracte de dipòsit ni custòdia, ni es fa responsable de robatoris , furts, danys i pèrdues causats per tercers al vehicle o al seu contingut. Per això es recomana el tancament amb clau del vehicle i no deixar cap objecte de valor a la vista.

Els vehicles no podran estar estacionats a la zona d’estacionament més enllà de la hora del tancament del Parc Aquàtic. En cas contrari es podrà procedir a la retirada dels mateixos.

VESTUARIS I TAQUILLES

Al parc hi ha dependències habilitades com a vestuaris: un per a senyores i un altre per a cavallers. Els esmentats recintes són previstos només per canviar-se de roba, no per a cap tipus de neteja o servei, que ja té les seves dependències en altres emplaçaments.
Annex als vestuaris també hi ha un conjunt de taquilles a disposició del públic previ pagament de la quantitat tarifada la qual es trobarà degudament anunciada. La direcció del parc exigeix el dipòsit d’una quantitat monetària en garantia de la devolució de la clau.

El parc no es responsabilitza dels objectes dipositats en aquestes guixetes. Qualsevol objecte oblidat, passat un dia es considerarà com objecte perdut. En el cas que sigui menjar, de la mateixa forma el límit serà al tancament diari de la instal·lació i tot seguit serà destruït.
L’empresa Parcs Aquàtics de la Costa Brava S.L. no es responsabilitza de dipòsits de roba o efectes.
La direcció del parc no respon dels objectes que poguessin perdre’s al interior del parc.

Newsletter estrella

Subscriu-te gratuïtament al nostre
i aprofita les nostres novetats

Dono el meu consentiment a PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL per a l'enviament de novetats comercials i/o noves promocions dels seus productes i serveis
zoover
iaapa
certificació familiar
Waterworld El mejor parque acuático de la Costa Brava.
Ctra. de Vidreres, Km 1.2 Lloret de Mar Girona 17310
4.2 stars - based on 92 reviews
972 36 86 13 URL of Map URL of Logo
Monday: -
Tuesday: -
Wednesday: -
Thursday: -
Friday: -
Saturday: -
Sunday: -